NEWSLETTER Contacte COVID
X
ÀREA PERSONAL

There is no slider selected or the slider was deleted.

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les condicions generals de compra han de ser assumides per tots els usuaris que decidisquen comprar a l’OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València les entrades o altres productes que s’oferixen a la web. Igualment, els és aplicable la resta de seccions de la present política d’ús, així com la política de privacitat de la web. A la resta d’usuaris només els afecta si inicien un procés de compra.

Tots els productes que s’hi oferixen es dirigixen exclusivament a usuaris consumidors i mai a altres comerciants o venedors. Els qui eventualment realitzen activitats empresarials, comercials o professionals han de ser tractats igualment com a consumidors a l’hora de formalitzar una compra a través d’este lloc i, si no assumixen les condicions no poden realitzar cap d’estes operacions.

L’OAM ha d’informar en tot moment de les possibles despeses d’intermediació o gestió que cobra l’empresa adjudicatària del servici de venda d’entrades a la web. Les despeses de gestió que cobra per la mercantil adjudicatària del servici de venda d’entrades en línia i telefònica corresponen als servicis prestats per la venda anticipada a través de la web, telèfon o en altres punts de venda oficials. La quantia d’estes despeses s’establix i es pot comprovar durant el procés de compra, abans de formalitzarla. També es pot consultar en altres punts de venda que pogueren establir-se, abans de formalitzar la compra.

Al formalitzar l’adquisició amb el procediment descrit, s’accepten expressàment les condicions generals de compra, la política de privacitat i tots els continguts de la web. Els dubtes que puguen sorgir o la necessitat d’ajuda per a utilitzar el citat procés de compra han de ser ateses per l’OAM a través del correu electrònic info@palauvalencia.com  o en els telèfons que apareixen a la nostra web palauvalencia.com.

Una vegada adquirides les entrades, no poden ser canviades ni retornat el seu import, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment i seguint el procediment administratiu establit normativament.

El mètode de pagament que s’utilitzarà en les taquilles del Palau de la Música de València, serà el de targeta de crèdit o dèbit, i/o qualsevol altre mètode de pagament electrònic que accepte el *datáfono.

Es podrà efectuar el pagament en efectiu, realitzant l’ingrés previ en un compte bancari d’una entitat col·laboradora del Palau de la Música, i les dades del qual se sol·licitaran en les taquilles del Palau. Una vegada realitzat l’ingrés, haurà de presentar el justificant del pagament amb les dades corresponents i validat per l’entitat bancària, per l’import just del valor de les localitats o de l’abonament, de la zona en la qual desitja adquirir les entrades o abonaments.

En el cas de realitzar l’ingrés en efectiu, i no disposar de les localitats que l’interessat desitja adquirir, s’iniciarà un expedient administratiu, segons estableix la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de devolució per ingressos indeguts, que finalitzarà amb la resolució i notificació del mateix a l’interessat.

Abonats/des  del Palau de la Música de València:

A les anteriors condicions generals de compra s’afigen les següents condicions particulars:

L’abonament del Palau de la Música és una targeta nova i única per a un o diversos tipus d’abonament; per això, els/les abonats/des poden consultar a la web palauvalencia.com, mitjançant registre amb usuari i contrasenya, els preus unitaris de cada entrada que compon el seu abonament. Els preus unitaris mostren la bonificació aplicada a cada entrada, que pot oferir lleus diferències sobre el percentatge de bonificació general del seu abonament com a conseqüència de  l’arrodoniment exacte de cèntims.

El/la abonat/da disposarà d’aquesta targeta d’abonat/da, de manera que l’ha de presentar per a poder accedir a la sala, a fi de realitzar el control d’accés.

L’abonament és nominatiu; el Palau de la Música no es fa responsable de l’ús del mateix per una altra persona que no siga el/la titular.

El titular de l’abonament és qui ha de dirigir-se al Palau de la Música en qualitat d’interessat per a realitzar qualsevol gestió referida a este: canvi de dades personals, consultes referides a la mena de localitat, reclamacions, etc. 

Cualquier persona diferent del titular de l’abonament pot renovar-lo en el seu nom, però no pot realitzar altres gestions (canvi d’ubicació, reclamacions, etc.), sense estar autoritzat/da correctament.

En cas de pèrdua o sostracció de la targeta d’abonat/da és necessari comunicar-ho al Palau de la Música com més prompte millor perquè el bloquegen i l’anul·len. El Palau de la Música no es fa responsable de l’ús de l’abonament per una altra persona diferentdeal titular si la pèrdua no s’ha comunicat degudament en taquilles, mitjançant correu electrònic (taquillas@palauvalencia.com) per part del titular de l’abonament o una altra persona designada per este mitjançant escrit d’autorització.

Sol·licitud de duplicats: els abonats/des poden sol·licitar l’emissió de duplicats de localitats d’abonament acreditant la titularitat d’este. Tant este servici com el duplicat, en cas de pèrdua, pot implicar gastos de reimpressió. 

Canvis i devolucions: una vegada adquirides les localitats o els abonaments no s’admetran canvis, devolucions o anul·lacions.

En cas d’adquirir la localitat o abonament a través d’internet, no és possible el dret de desistiment; una vegada adquirit no és possible retornar el seu import, excepte en cas de cancel·lació del concert.

En cas de necessitats extraordinàries, de caràcter tècnic, artístic, organitzatiu, audiovisual, de producció, etc., el Palau de la Música de València es reserva el dret de disposar de localitats ja venudes i substituir-les per altres d’igual o categoría superior.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

En cas de cancel·lació de l’esdeveniment, d’acord amb el que es disposa tant en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals com en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, l’OAM ha de procedir a la devolució de l’import de les localitats afectades, una vegada finalitzada la tramitació de l’expedient administratiu indispensable per a autoritzar esta devolució.   

 Les despeses de gestió afegides a la compra per l’empresa adjudicatària del servici de venda d’entrades i abonaments, a través de la web o telèfon, no es retornen per part de L’OAM. A més, estos costos són repercutits sobre l’entrada per l’empresa adjudicatària i és esta qui els ingressa.

Comunicació sobre devolucions

Cal publicar a la web i les xarxes socials la cancel·lació confirmada de l’esdeveniment afectat, així com la informació general i especifica del procediment de devolució adoptat.

Cal enviar un email, sms i alerta App amb la informació de cancel·lació als usuaris que s’hagueren donat d’alta en el moment de la compra per internet o telefònica en el registre de dades personals online, previ consentiment exprés per a la comunicació per aquestes vies.

Els/les compradors/es que adquirisquen les entrades a les taquilles del Palau de la Música de València, poden registrar-se en la newsletter accessible des de la pàgina web o descarregar-se l’App del Palau de la Música per a rebre informació sobre cancel·lacions.

Procediment de devolució de l’OAM  en cas de cancel·lació

Per a Abonats/des:

Les devolucions als abonats/des del Palau de la Música que hagueren pagat el seu abonament/s en metàl·lic mitjançant ingrés en compte bancari de l’entitat col·laboradora del Palau de la Música de València, es realitzaran mitjançant transferència, prèvia comunicació de les dades bancàries per part de l’abonat/ada. Estes dades s’utilitzaran únicament per a realitzar les devolucions per cancel·lació.

Els/les abonats/des del Palau de la Música que hagueren pagat el seu abonament presencialment, mitjançant targeta/datàfon, a les taquilles de Palau, rebran el reintegrament a la mateixa targeta.  En cas d’incidències és necessari que es facilite al Palau de la Música un número de compte per a poder realitzar la transferència de la devolució. Estes dades bancàries s’utilitzen únicament per a realitzar les devolucions per cancel·lació.

Els/les abonats/des que hagueren comprat a través de la web o per telèfon, rebran el reintegrament en la mateixa targeta amb la qual el van realitzar. En cas d’incidències amb esta tarjeta és necessari que es facilite al Palau de la Música un número de compte per a poder realitzar la transferència de la devolució. Estes dades bancàries s’utilitzen únicament per a realitzar les devolucions per cancel·lació

Per a compradors d’entrades soltes:

Les devolucions a els/les compradors/es d’entrades soltes en les taquilles que hagueren pagat en metàl·lic mitjançant ingrés en compte bancari de l’entitat col·laboradora del Palau de la Música de València, es realitzaran mitjançant transferència, prèvia comunicació de les dades bancàries per part del comprador/a. Estes dades s’utilitzaran únicament per a realitzar les devolucions per cancel·lació

Les devolucions a els/les compradors/es d’entrades soltes en les taquilles que hagueren pagat en metàl·lic mitjançant ingrés en compte bancari de l’entitat col·laboradora del Palau de la Música de València, es realitzaran mitjançant transferència, prèvia comunicació de les dades bancàries per part del comprador/a. Estes dades s’utilitzaran únicament per a realitzar les devolucions per cancel·lació.

Els/les compradors d’entrades soltes que hagueren pagat presencialment mitjançant targeta/datàfon a les taquilles, rebran el reintegrament a la mateixa targeta.  En cas d’incidències és necessari que es facilite al Palau de la Música un número de compte per a poder realitzar la transferència de la devolució. Estes dades bancàries s’utilitzen únicament per a realitzar les devolucions per cancel·lació.

Els/les compradors d’entrades soltes que hagueren comprat a través de la web o per telèfon, rebran el reintegrament en la mateixa targeta amb la qual van realitzar el pagament. En cas d’incidències és necessari que es facilite al Palau de la Música un número de compte per a poder realitzar la transferència de la devolució. Estes dades bancàries s’utilitzaran únicament per a realitzar les devolucions per cancel·lació

Pla de seguretat i d’evacuació:

De conformitat amb el que s’establix en el Pla de Seguretat i d’Evacuació del Palau de la Música de València, cada localitat es correspon amb una butaca i un únic assistent, amb independència de l’edat i condició particular d’este. En conseqüència, els bebés i xiquets també han de disposar de la seua entrada corresponent per a poder accedir a l’edifici i a la sala.

No es permet deixar objectes a les baranes. Igualment, està prohibit apuntar-se des de l’amfiteatre, tribunes i zona de fons.

Està prohibit introduir a les instal·lacions objectes perillosos com ara armes, pals, productes nocius, beguda i/o menjar, etc.

Per raons de seguretat, els objectes depositats en el guarda-roba poden ser objecte d’inspecció.

El personal d’Atenció al públic és el responsable de vetlar pel compliment de la normativa del Palau de la Música de València. L’entrada ha de ser conservada durant tota la permanència en el recinte i s’ha de mostrar a este personal en cas que es requerisca.

Menors:

Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats sempre d’un adult.

Las òperes, els concerts simfònics i els recitals no són recomanables per a menors de 7. El Palau de la Música oferix continguts apropiats a través d’altres esdeveniments i cicles.

En les funcions programades per a públic infantil, els menors han de disposar de l’entrada, independentment de la seua edat i de si ocupen o no la seua localitat. En tot cas, a partir de 3 anys han de disposar d’una entrada de pagament.

La política de compra  d’entrades per a menors  en actes externs del Palau de la Música la marca el promotor de l’esdeveniment.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’avís legal avís establix les condicions generals d’ús del lloc web https://palauvalencia.com que l’OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València (CIF: P-9625223-D) posa a la disposició dels usuaris d’Internet per a la informació dels espectacles i el servici de compra d’entrades.

Per a una fàcil navegació i un ràpid accés als continguts, la web s’estructura en diverses seccions per a trobar tota la informació. Estes es presenten com a referència inicial, però poden evolucionar i modificar-se amb el temps, depenent, sobretot, de les necessitats i els suggeriments que proposen els usuaris.

L’OAM oferix este servici subjecte a les condicions d’ús, les quals no exclouen la possibilitat que certs servicis o utilitats oferides per mitjà de la web palauvalencia.com se sotmeten a unes condicions especials d’ús, que, en tot cas, poden ser consultades per l’usuari abans que s’activen.

RESPONSABILITAT PEL PROCÉS I ÚS DELS CONTINGUTS EN INTERNET

L’OAM no garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions no generats pel Palau, independentment del seu origen, que circulen per les xarxes socials a les quals es puga accedir a través de la web palauvalencia.com. L’Usuari accepta expressament eximir a l’OAM de qualsevol responsabilitat per les conseqüències, danys o accions que es pugueren derivar de l’accés, la reproducció o la difusió de continguts  fraudulents no generats pel Palau de la Música.

L’OAM no és responsable de les infraccions de qualsevol usuari que afecten els drets d’un altre usuari d’esta web o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

Esta garantia limitada i la limitació de responsabilitat esmentades en els paràgrafs anteriors no afecten ni perjudiquen els drets imperatius que assistixen a l’Usuari, segons el lloc de la seua residència.

Responsabilitat per l’ús d’enllaços a través del portal de l’OAM Palau de la Música, Congressos i Orquesta de València

L’OAM no és responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les quals l’Usuari accedisca per mitjà d’un enllaç inclòs en la web palauvalencia.com.

L’O.A. m. no serà responsable dels danys causats a l’Usuari per la consulta o ús dels continguts o serveis oferits per una pàgina web, l’accés de la qual s’haja produït per mitjà d’un enllaç inclòs en la web palauvalencia.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix que els elements i les utilitats integrades dins de la web palauvalencia.com estan protegits per la legislació sobre drets d’autor, i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen als seus autors i a l’OAM. En conseqüència, l’usuari es compromet a respectar els termes i condicions establits per les presents condicions generals d’ús, i és l’únic responsable del seu incompliment enfront de tercers.

L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per a obtindre el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins de la web palauvalencia.com  constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual, i obliga, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

El títol i els drets de propietat sobre esta web són en tot cas, titularitat de l’OAM, de forma que l’usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d’autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes que apareguen en la web palauvalencia.com.

Així mateix, l’usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servici pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’una altra índole. Excepte acord particular entre les parts, l’usuari es compromet a utilitzar esta informació exclusivament per a les seues pròpies necessitats, i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels servicis als quals té accés, o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la web palauvalencia.com

L’usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats de la web per a realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei. Així mateix, l’usuari es fa responsable d’estendre el compliment d’estes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a usar el servici.

L’usuari s’ha d’abstindre de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la web palauvalencia.com que atempte contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’OAM o de tercers, o que vulnere o transgredisca l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguen il·lícits o atempten a la moralitat, i deixar en tot cas indemne l’OAM enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presente enfront d’ella com a conseqüència d’este ús.

Lusuari s’ha d’abstindre de dur a terme per mitjà de l’ús de la web de l’OAM qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a l’OAM, als seus proveïdors o a tercers, així com d’introduir o difondre a la xarxa programes, virus, miniaplicacions, controls Active X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredisca els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Conforme al que es disposa en el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 i en la Llei orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de desembre, l’O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA, com a Responsable de Tractament, l’informa que les seues dades personals seran tractats amb la finalitat de gestionar la seua compra, així com de mantindre-li informat de les nostres ofertes o esdeveniments que pogueren resultar del seu interés.
Quant al tractament de les seues dades, resulten d’aplicació les següents bases legals:
a) Execució d’un contracte en el cas dels següents tractaments.
1. Gestionar la seua compra.
2. Realitzar devolucions o duplicats d’entrades i atendre possibles reclamacions.
3. Realitzar comunicacions relacionades amb l’esdeveniment.

b) Compliment d’una obligació legal.
1. Gestions administratives, fiscals i comptables.

c) Interés legítim de l’O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.

1. Enviar informació mitjançant els canals de contacte facilitats sobre noves activitats, esdeveniments, ofertes que pogueren resultar del seu interés.
Pot oposar-se al fet que les seues dades siguen utilitzades amb esta finalitat, enviant un correu electrònic indicant en l’assumpte: “BAIXA ENVIAMENTS COMERCIALS” a l’adreça: taquillas@palauvalencia.com.
Les seues dades seran conservades mentre siguen necessaris per a la gestió de les finalitats indicades amb anterioritat, i en tot cas, durant el termini de prescripció de les accions legals aplicables a conseqüència de la relació comercial existent.
Les seues dades no seran comunicats a tercers ni seran transferits fora de l’Espai Econòmic Europeu.
En tot cas, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i altres reconeguts en la llei, remetent la seua sol·licitud per escrit a l’adreça de correu electrònic taquillas@palauvalencia.com, o mitjançant enviament postal a l’adreça Passeig de l’Albereda núm. 30, (46023) de València. En cas de sol·licituds de drets, el responsable del tractament durà a terme els esbrinaments oportuns i necessaris per a acarar i assegurar la seua identitat.
Sense perjudici de l’anterior, pot acreditar la seua identitat a través d’uns dels següents mètodes:
(1). Aportar còpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
(2). Signar electrònicament el document amb un certificat digital vàlid.
En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix l’ús de les seues dades personals, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es
Pot sol·licitar més informació sobre el tractament de les seues dades personals, al correu electrònic taquillas@palauvalencia.com
L’O.A.M. es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix per la Llei orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de Desembre, així com el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679.