NEWSLETTER Contacte COVID
X
ÀREA PERSONAL

There is no slider selected or the slider was deleted.

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA.

Estes condicions generals de compra són assumides per tots els usuaris que decidixen comprar a l’OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València qualsevol de les entrades o altres productes que s’oferixen en la web. Igualment, els és aplicable la resta de seccions de la present política d’ús i la política de privacitat de la web. La resta d’usuaris de la web no resulten afectats pel que s’inclou en esta secció i només els serà aplicable des del moment en què decidisquen iniciar un procés de compra.

Tots els productes que s’oferixen en venda a través de la web es dirigixen exclusivament a usuaris consumidors, i mai a altres comerciants o venedors. Els que eventualment realitzen activitats empresarials, comercials o professionals són tractats igualment com a consumidors a l’hora de formalitzar una compra a través d’este lloc. Si no assumixen esta condició s’han d’abstindre de realitzar operacions de compra en la web.

L’OAM ha d’informar en tot moment, a través de la web, del preu de cadascun dels espectacles que oferix per a la compra i de les possibles despeses d’intermediació o gestió cobrades per l’empresa adjudicatària del servici de venda d’entrades en la web. Les despeses de gestió que cobre la mercantil adjudicatària del servici de venda d’entrades en la web corresponen als servicis prestats per la venda anticipada a través de la web o en els punts de venda oficials. Podeu consultar la quantia d’estes despeses en el procés de compra, abans de formalitzar-lo. També podeu consultar-los en el punt de venda abans d’efectuar la compra de l’entrada.

Quan es formalitza la compra com s’ha indicat, s’estan acceptant les condicions generals de compra, la política de privacitat i tots els continguts de la web. Així mateix, s’informa que els dubtes que puguen sorgir o l’ajuda que puguen necessitar per a la utilització de l’esmentat procés de compra es poden traslladar a l’OAM a través del correu electrònic info@palauvalencia.com o de qualsevol dels telèfons que apareixen en la nostra web palauvalencia.com.

Quan s’adquirisca l’entrada, no es canviarà ni se’n retornarà l’import, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment i seguint el procediment establit normativament.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

En cas de cancel·lació de l’esdeveniment, l’OAM procedirà a la devolució de l’import de les localitats afectades, quan hagen finalitzat els tràmits de l’expedient administratiu que oportunament s’inicie per a autoritzar la devolució dels imports.

L’OAM no retornarà les possibles despeses de gestió que s’ocasionen pel servici de compra d’entrades en línia que puguen ser repercutides per l’empresa adjudicatària del servici de venda d’entrades de la web.

L’OAM, en estos casos, ha d’actuar de la manera següent:

  • Quan es confirme, la cancel·lació es publicarà en la web amb la finalitat d’avisar els usuaris tan prompte com siga possible.
  • S’enviarà un correu a l’adreça electrònica o un SMS al número de telèfon mòbil que haja indicat l’usuari, que haurà donat el consentiment exprés per a la comunicació per estes vies en el moment de la compra, i se l’informarà sobre estos canvis.
  • En el cas que la devolució de l’import siga procedent, l’OAM informarà l’usuari sobre el procediment adoptat.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Este avís legal establix les condicions generals d’ús del lloc web palauvalencia.com que l’OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València (CIF P-9625223-D) posa a disposició dels usuaris d’Internet per a la informació dels espectacles i el servici de compra d’entrades.

Per a una navegació fàcil i un accés ràpid als continguts, la web s’estructura en diverses seccions per a trobar-ne tota la informació. Estes seccions es presenten com a referència inicial, però poden evolucionar i modificar-se amb el temps, depenent, sobretot, de les necessitats i suggeriments que proposen els usuaris.

L’OAM oferix este servici subjecte a les presents condicions generals d’ús, que no exclouen la possibilitat que certs servicis o utilitats oferits per mitjà de la web palauvalencia.com se sotmeten a unes condicions d’ús especials, que, en tot cas, l’usuari pot consultar abans de l’activació.

RESPONSABILITAT PEL PROCÉS I L’ÚS DELS CONTINGUTS EN INTERNET

L’OAM no garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, siga quin siga l’origen, que circulen per les xarxes a què puga accedir l’usuari a través de la web palauvalencia.com.

L’usuari accepta expressament deixar l’OAM exempta de qualsevol responsabilitat relacionada i assumix, sota la seua exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que es puguen derivar de l’accés als continguts així com de la seua reproducció o difusió.

L’OAM no és responsable de les infraccions de qualsevol usuari que afecten els drets d’un altre usuari d’esta web o de terceres persones, incloent-hi els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

Esta garantia limitada i la limitació de responsabilitat esmentades en els paràgrafs anteriors no afecten ni perjudiquen els drets imperatius que assistixen l’usuari, segons el lloc de residència.

RESPONSABILITAT PER L’ÚS D’ENLLAÇOS A TRAVÉS DEL PORTAL DE L’OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA

L’OAM no és responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a què accedixen els usuaris a través d’un enllaç inclòs en la web palauvalencia.com.

L’OAM no és responsable dels danys causats a l’usuari per consultar o usar els continguts o servicis oferits per una pàgina web a la qual haja accedit per mitjà d’un enllaç inclòs en la web palauvalencia.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins de la web palauvalencia.com estan protegits per la legislació sobre drets d’autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial corresponen als autors i a l’OAM. En conseqüència, l’usuari es compromet a respectar els termes i condicions establits per les presents condicions generals d’ús, de manera que és l’únic responsable de l’incompliment enfront de terceres persones.

L’usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desmuntatge, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per a obtindre el codi font de la barra, i la transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins de la web palauvalencia.com, constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual i, en conseqüència, s’obliga a no realitzar cap de les accions esmentades.

El títol i els drets de propietat sobre esta web són, en tot cas,  titularitat de l’OAM, de manera que l’usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d’autor i altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes que apareguen en la web palauvalencia.com.

Així mateix, l’usuari reconeix que la informació a què pot accedir a través del servici pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’una altra índole. Excepte acord particular entre les parts, l’usuari es compromet a utilitzar esta informació exclusivament per a necessitat pròpies i a no realitzar directament o indirecta una explotació comercial dels servicis a què té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la web palauvalencia.com.

L’usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats d’esta web per a realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei. Així mateix, es fa responsable d’estendre el compliment d’estes clàusules a tota aquella persona autoritzada per este a usar el servici.

L’usuari s’ha d’abstindre de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la web palauvalencia.com que atempte contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’OAM o de terceres persones, qualsevol conducta que vulnere o transgredisca l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de terceres persones, o que siguen il·lícites o atempten a la moralitat; i en tot cas deixa indemne l’OAM enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presente enfront d’ella com a conseqüència d’este ús.

L’usuari s’ha d’abstindre de dur a terme per mitjà de l’ús de la web de l’OAM qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics que pertanyen a l’OAM, als seus proveïdors o a terceres persones, així com d’introduir o difondre en la xarxa programes, virus, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en la xarxa, en el sistema o en els equips de terceres persones. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredisca els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Segons el que disposen el Reglament europeu 2016/679 de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, l’OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València informa l’usuari registrat de l’existència d’un fitxer automatitzat, de titularitat pública, de dades de caràcter personal, creat per i per a l’OAM i sota la seua responsabilitat.

L’OAM informa l’usuari registrat que té el dret d’obtindre confirmació sobre si OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València tracta dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals i a obtindre una còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-les i a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si és el cas, demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En este cas, només les conservarem per a l’encàrrec sol·licitat.

Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn en línia, les persones interessades tenen el dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.

Per a exercitar estos drets, s’ha de fer mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a l’adreça OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, passeig de l’Albereda, núm. 30, 46023, de València.

Esta sol·licitud ha de contindre les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, número del document nacional d’identitat o passaport i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, s’ha de provar mitjançant document fefaent.

L’OAM es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del deure de guardar-les, i ha d’adoptar les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb el que establixen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu 2016/679 de protecció de dades.